درس‌های موجود

آزمون سه شنبه 21 آذرماه ساعت 13 می باشد

متقاضیان توجه داشته باشند که این دوره ویژه کسانی است که در دوره ها ی قبل مشاورین املاک مردود شده اند  و در صورتی که غیر از مردودین شخصی در این دوره ثبت نام نماید ، ثبت نام ملغی می شود و وجه آن عودت داده نمی شود


مخصوص سطح تحصیلات: برای همه سطوح
نوع دوره: ویژه مردودین
دسته دوره: دوره اختصاصی املاک

آزمون سه شنبه 21  آذر ماه ساعت 13 برگزار می شود

متقاضیان توجه داشته باشند که این دوره ویژه کسانی است که در دوره ها ی قبل  مردود شده اند  و در صورتی که غیر از مردودین شخصی در این دوره ثبت نام نماید ، ثبت نام ملغی می شود و وجه آن عودت داده نمی شود


مخصوص سطح تحصیلات: برای همه سطوح
نوع دوره: ویژه مردودین
دسته دوره: دوره اختصاصی خودرو

کلاس ها از شنبه 25 آذرماه  تا چهارشنبه 29 آذر ماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: ابتدایی تا سیکل
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 25 آذر ماه  تا چهارشنبه 29 آذر ماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: دیپلم
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 25 آذرماه  تا چهارشنبه 29 آذرماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: دیپلم
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 25 آذرماه  تا چهارشنبه 29 آذرماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: فوق دیپلم و بالاتر
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 25 آذرماه  تا چهارشنبه 29 آذرماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: ابتدایی تا سیکل
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 18 آذرماه  تا چهارشنبه 22 آذر ماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: دیپلم
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 18 آذرماه  تا چهارشنبه 22 آذر ماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: ابتدایی تا سیکل
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 18 آذر ماه  تا چهارشنبه 22 آذر ماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: دیپلم
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 18 آذرماه  تا چهارشنبه 22 آذرماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: دیپلم
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 18 آذرماه  تا چهارشنبه 22 آذرماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: فوق دیپلم و بالاتر
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

کلاس ها از شنبه 18 آذرماه  تا چهارشنبه 22 آذرماه از ساعت 8 تا 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: ابتدایی تا سیکل
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

آزمون دوشنبه 27 آذرماه ساعت 13 می باشد


مخصوص سطح تحصیلات: برای همه سطوح
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

آزمون سه شنبه 21 آذرماه ساعت 13 می باشد

متقاضیان توجه داشته باشند که این دوره ویژه کسانی است که در دوره ها ی قبل  مردود شده اند  و در صورتی که غیر از مردودین شخصی در این دوره ثبت نام نماید ، ثبت نام ملغی می شود و وجه آن عودت داده نمی شود


مخصوص سطح تحصیلات: برای همه سطوح
نوع دوره: ویژه مردودین
دسته دوره: دوره عمومی