درس‌های موجود

کلاس ها از شنبه 6 مرداد ماه  تا چهارشنبه 10 مرداد ماه از ساعت 8 تا 13 و آزمون آنلاین چهارشنبه 10 مردادماه ساعت 13در همین سایت برگزار میگردد و در این دوره فقط درس فقه بازار حضوری می باشد 


مخصوص سطح تحصیلات: برای همه سطوح
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

آزمون بصورت آنلاین  یکشنبه 7 مردادماه  ساعت 10صبح درهمین سایت برگزار میگردد


مخصوص سطح تحصیلات: برای همه سطوح
نوع دوره: دوره عادی
دسته دوره: دوره عمومی

آزمون سه شنبه 9 مرداد ماه ساعت 10 در همین سایت بصورت آنلاین برگزار میگردد

متقاضیان توجه داشته باشند که این دوره ویژه کسانی است که در دوره ها ی قبل  مردود شده اندو یا غیبت در آزمون و یا کلاس داشته اند  و در صورتی که غیر از مردودین شخصی در این دوره ثبت نام نماید ، ثبت نام ملغی می شود و وجه آن عودت داده نمی شود.


مخصوص سطح تحصیلات: برای همه سطوح
نوع دوره: ویژه مردودین
دسته دوره: دوره عمومی